ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Հաշվապահական հաշվառում / Տեղեկատվություն

Քաղվածք աշխատանքային օրենսգրքից

Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ միանվագ արձակուրդային վճարի տրամադրման վերաբերյալ պարզաբանում

Մեթոդական ցուցումներ 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած հղիության և ծննդաբերության դեպքում մայրության նպաստների հաշվարկման վերաբերյալ

Մեթոդական ցուցումներ 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման վերաբերյալ

2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած հղիության և ծննդաբերության դեպքում մայրության նպաստների հաշվարկման օրինակներ

2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման օրինակները

01.01.2023թ. արձակուրդային գումարների հաշվարկ

Ամենամյա արձակուրդային գումարի հաշվարկման ձեռնարկ

Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում իրականացվող գործարքների հաշվապահական ձևակերպումները հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներով

Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում հաշվապահական հաշվառման ուղեցույց

2019թ. գործունեությունից հասույթը և 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը 1 մլրդ դրամը գերազանցող հարկ վճարողների խոշոր կազմակերպությունների ցանկը

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվեկշիռ

Պետական կառավարչական հիմնարկների հաշվապահական հաշվեկշիռ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման կարգավորման իրավական ակտերի ձեռնարկ

Ուղեցույց հանրային հատվածի նոր համակարգին անցման հետ կապված կազմակերպությունների կողմից մուտքի (ընդունիչ) հաշվեկշռի կազմման վերաբերյալ

Տեղեկանք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից պետական բյուջեից փաստացի ստացված միջոցների և մատուցված ծառայությունների դիմաց եկամուտների և դրանց հաշվին կատարված ծախսերի մասին

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործարքների հաշվապահական ձևակերպումները հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներով

Պետական կառավարչական հիմնարկների կողմից իրականացվող գործարքների հաշվապահական ձևակերպումները հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներով

Ցուցումներ հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման նպատակով պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող մասնավոր հատվածի հաշիվների փոխարեն հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից կիրառվող նոր հաշվային պլանի հաշիվների կոդավորման 

Ցուցումներ հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման նպատակով պետական կառավարչական կազմակերպությունների և համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից օգտագործվող բյուջետային հաշիվների փոխարեն հանրային հատվածի կազմակերպությունների կողմից կիրառվող նոր հաշվային պլանի հաշիվների կոդավորման 

Հասույթի և ծախսերի հաշվապահական ձևակերպումները

"Որպես գործակալ" գումարների ստացում բյուջեից` բյուջետային ֆինանսավորման աստիճանաբար իրականացումը

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 28 "Աշխատակիցների հատուցումներ", աշխատակիցների հատուցումների և գործուղումների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 26 "Չփոխանակվող գործարքներից հասույթ", մատուցված ծառայություններից հասույթի և "բյուջեից ֆինանսավորմամբ" ծառայությունների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 25 "Փոխանակվող գործարքներից հասույթ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 19 "Ֆինանսական գործիքներ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 17 "Պաշարներ" և պաշարների շարժի վերաբերյալ հաշվապահական ձևակերպումները շարունակական ձեռքբերումների հաշվապահական ձևակերպումները

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 11 "Հիմնական միջոցներ" և հիմնական միջոցների շարժի և հետագա ծախսումների հաշվապահական ձևակերպումները

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի ընդհանուր ներկայացում

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 10 "Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, գնահատումներ և սխալներ"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժին 3 "Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում"

ՀՀՀՀՍ-ի բաժինների համառոտ նկարագիրը

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ԼՂՀ օրենք և հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

Շահութահարկի հաշվապահական հաշվառման մոտեցումը համաձայն ՀՀՄՍ 12"Շահութահարկեր" ստանդարտի

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունը ներկայացնում է հիմնական միջոցների հաշվապահական հաշվառման հիմնական առանձնահատկությունների մեկնաբանությունը

ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ» ստանդարտով սահմանված` պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմնական առանձնահատկությունների մեկնաբանությունը

Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքները

ԼՂՀ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում տնտեսական գործառնությունների տիպային ձևակերպումներ` ըստ մեմորիալ օրդերների

ԼՂՀ պետական կառավարչական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ բյուջետային հիմնարկներում տնտեսական գործառնությունների տիպային ձևակերպումներ` ըստ մեմորիալ օրդերների

Աշխատավարձի տեղեկագրի լրացման օրինակները և հաշվապահական ձևակերպումները

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը ամենամյա արձակուրդի տրամադրման ու վճարման հաշվապահական մոտեցումների վերաբերյալ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը գործուղման ծախսերի հաշվարկման ու վճարման հաշվապահական մոտեցումների վերաբերյալ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության պարզաբանումը ուսումնական արձակուրդի տրամադրման ու վճարման կարգի վերաբերյալ

Ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 1

Ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների ցուցադրական տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

Պարզաբանում ԼՂՀ պետական մարմիննների ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման և սպասարկման ընթացքում օգտագործվող վառելիքի ծախսի չափերի հաշվարկման վերաբերյալՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/17) 395.10 դրամ
EUR (04/17) 420.39 դրամ
RUB (04/17) 4.19 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր