ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Հաշվապահական հաշվառում / Օրենսդրություն

"Հաշվապահական հաշվառման մասին" ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ կառավարության  2002 թվականի ապրիլի 2-ի "Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումների մասին" թիվ 79 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաշվապահների որակավորման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 201 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի "Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները և միջազգային ստանդարտների ուղեցույցները հրապարակելու մասին" թիվ 504-Ն որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2002 թվականի  հունիսի 5-ի թիվ 33 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 138 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Հիմնական միջոցների և տեղակայման ենթակա սարքավորումների սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 139 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի "Պաշարների (նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների) հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին" թիվ 140 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  հաշվապահների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և որակավորված հաշվապահի վկայականի ձևերը հաստատելու մասին" թիվ 12 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2005 թվականի փետրվարի 3-ի " Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույցները հաստատելու մասին" թիվ 15 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի " Պետական կառավարչական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների լրիվ մաշված (օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին" թիվ 34 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի մարտի 27-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությունների հարցերի (թեստերի) ցանկը (հարցաշարը), ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմվելու են հարցաթերթիկում ներառվող խնդիրները, քննությունների ընթացքում օգտվելու համար թույլատրվող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 42 հրաման

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ 

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 12-ի "Կազմակերպությունների ֆինանսանտնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և կիրառման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2002 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 33 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" թիվ 63_Ն հրամանՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (04/16) 395.24 դրամ
EUR (04/16) 419.98 դրամ
RUB (04/16) 4.20 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր